Stadgar

Länk till ÖKS stadgar.

 

STADGAR FÖR Örnsbergs Kanotsällska

En ideell förening bildad den 6:e juni 1934 med hemort i Örnsberg.

1kapitlet Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål

2§ Sammansättning

3§ Tillhörighet mm

4§ Beslutande organ

5§ Firmateckning

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

7§ Stadgetolkning och tvist

8§ Stadgeändring

9§ Upplösning av föreningen

2 kapitlet Föreningens medlemmar

1§ Medlemskap

2§ Utträde

3§ Uteslutning mm

4§ Medlems rättigheter och skyldigheter

5§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

6§ Hedersmedlemskap

3 kapitlet Årsmöte och extra årsmöte

1§ Tidpunkt och kallelse

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

3§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

4§ Beslutmässighet

5§ Beslut och omröstning

6§ Valbarhet

7§ Ärenden vid årsmöte

8§ Extra årsmöte

4 kapitlet Valberedningen

1§ Sammansättning och uppdrag

5 kapitlet Revisorer

1§ Revision

6 kapitlet Styrelsen

1§ Sammansättning

2§ Styrelsens uppdrag

3§ Kallelse, beslutmässighet och omröstning

4§ Överlåtelse av beslutanderätten

7 kapitlet KOMMITTÉER

1§ Bildande och nedläggning av kommitté

2§ Kommittéstyrelse

3§ Instruktion för kommittéstyrelse

4§ Budget och verksamhetsplan för kommitté

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Vi följer Riksidrottsförbundets (RF: s) och Svenska Kanotförbundets (SKF: s) policydokument se www.rf.se och http://www.kanot.com/

 

1kapitlet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen ska vara öppen för kanot i alla dess former som finns inom Svenska Kanotförbundet. Tyngdpunkten ligger på grenarna, långfärd och motion. Andra grenar/aktiviteter som bidrar till att förbättra kanotverksamheten ska även de ingå i föreningens verksamhet. Alla åldrar innefattas från ungdom till den äldsta veteranverksamheten. 

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetside” samt med särskild målsättning att sprida kunskap om kanot som idrott och rekreation.

 

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de personer som är medlemmar föreningen.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i Svenska Kanotförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Föreningen tillhör även SISU, Stockholms KF SDF och Stockholms Idrottsförbund DF. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

Utöver ovan nämnda stadgar gäller föreningens lokala föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren ska se till att dessa stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

På begäran av RS-, eller SKF eller vederbörande SDF- eller DF‑ styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda eller vissa grupper av ärenden se kap 6, 4§.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

 

7 § Stadgetolkning och tvist

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna ska, utom i de fall då annan särskild ordning är bestämd i RF: s eller SKF: s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader. Kostnaderna för den skiljeman man utsett, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får lämnas skriftligt av såväl medlem som av styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska det anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål och var handlingar mm ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till SKF. 

 

 

2 kapitlet FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås i följande fall:

  • om föreningen inte kan bereda medlemmen nödvändig introduktion för säker paddling, enligt styrelsens direktiv.
  • om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

                     

2§ Utträde

Medlem som vill gå ur föreningen, ska anmäla detta skriftligt till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlem nycklar till föreningens anläggningar ska de omedelbart återlämnas till styrelsen. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast en månad efter betalningspåminnelsen har förfallit, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

3 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen. Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning får föreningen ge medlemmen en varning.

 

När beslut om uteslutning eller varning tas ska medlemmen, inom av styrelsen angiven tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som orsakat att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas och det ska anges hur medlemmen kan överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligt till den berörde inom tre dagar från beslutsdagen.

 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF: s stadgar.

 

4 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

*   har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

*   har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

*   ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1kap 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

*   har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

*   ska betala medlemsavgift senast den 31 januari samt övriga avgifter som beslutats av föreningen för att kontinuerligt kunna ta del av föreningens information och finnas med i medlemregistret vid årsmötet.

*   har genom sitt medlemskap samtyckt till att inlämnade personuppgifter registreras i föreningens dataregister och att föreningen inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.

*   att vid allmän tävling följa SKF:s bestämmelser.

*   får inte överlåta utkvitterade nycklar till föreningens anläggningar. Överträdelse kan innebära att rätten att inneha nyckel är förverkad.

 

5§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av kommittéstyrelse. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, ska också SKF ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

6§ Hedersmedlemskap

Genom beslut av årsmötet kan en person bli ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

 

3 kapitlet ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

1§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet ska skickas till medlemmarna av styrelsen senast tre veckor före mötet, eller kungörs inom samma tid på föreningens hemsida och i klubblokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

 

Styrelsen ska hålla verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska det anges var handlingarna finns tillgängliga.

 

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag som ska behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. Styrelsen ska lämna ett skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.

 

3§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen i rätt tid och under året fyller lägst 16 år samt ständig medlem och hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

 

4§ Beslutmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

5§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller om så begärs genom votering (rösträkning).

Med undantag för de i 1kap 8§ första stycket (stadgeändring) och 9§ (upplösning av föreningen) avgörs alla frågor genom omröstning med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster.

 

Omröstning sker öppet. Val ska ske genom sluten omröstning om röstberättigad medlem begär det.

Om det blir lika antal röster vid omröstning, som inte avser val, gäller det förslag som stöds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är fallet inte så avgör lotten.

 

Om det blir lika antal röster vid val avgör lotten.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

6§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

 

7§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  5. Fastställande av dagordningen.

  6. a)  Styrelsens och kommittéstyrelsernas verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret.

       b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.                                  

  7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret.

 

  8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner.

12.  Val av

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år;

b)       halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter inte heller kommittéledamöterna delta;

e) ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Den som väljs får inte stå på omval till styrelsen eller vara revisor; 

f) beslut om val av ombud till SDF:s årsmöte (och eventuellt andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);

13.  Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

8§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska formuleras skriftligt och innehålla skälen för begäran. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa det. Mötet ska hållas inom två månader från det att begäran lämnats till styrelsen. Kallelse och dagordning för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida och i klubblokalen.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får den/de som krävt mötet vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 3 kapitlet 3§ och 4§.

 

 

4 kapitlet VALBEREDNINGEN

1§ Sammansättning och uppdrag

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. I valberedningen ska båda könen och olika åldersgrupper finnas representerade.

 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de två ledamöterna så bestämmer.

 

Valberedningen ska senast den 1 januari fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden.

 

Valberedningen ska senast en vecka före årsmötet meddela sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap 7§ 12:e punkten samt namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

 

 

 

5 kapitlet REVISORER

1§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister samt övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

 

 

6 kapitlet STYRELSEN

1§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

 

Om föreningen har anställd personal har de rätt att delta som adjungerade vid styrelsens möten utom när punkter som berör anställningen tas upp.

 

Vid förhinder för ledamot inträder vald suppleant enligt beslutad ordning.

 

Kommittéordförandena eller annan medlem i kommittéstyrelsen som den utser är suppleanter. Den kommitté som har ansvarsområde liknande den förhindrade styrelseledamoten blir suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång, inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning, för tiden tom nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

En av årsmötet, enligt 3 kap 6§ i stadgarna, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

 

2§ Styrelsens uppdrag

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s och SKF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen har ett särkilt ansvar att;

*   se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler följs,

*   verkställa av årsmötet fattade beslut,

*   planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

*   ansvara för och förvalta föreningens medel,

*   lämna räkenskaper mm till revisorerna enligt 5kap1§, och

*   förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter. Har inte annat beslutats har sekreteraren och kassören nedan angivna uppgifter.

 

Sekreteraren:

*   förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

*   föra protokoll över styrelsens sammanträden,

*   se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

*   se till att fattade beslut har verkställts,

*   årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören:

*   se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter,

*   föra medlemsförteckning,

*   tillsammans med ordföranden se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, idrottsorganisationer m.fl.,

*   driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det                                            finns verifikationer över dessa,

*   se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

*   i förekommande fall upprätta och lämna särskild uppgift, allmän självdeklaration, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

*   svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

*   årligen upprätta balans- samt resultaträkningar;

*   utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

*   föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

*   se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet och föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser samt övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.

 

 

3§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst fyra av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Röstningen får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid exempelvis telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. 

 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare om styrelsen så bestämmer. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.                                   

 

4§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som har fattat beslut i enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen om det. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.

 

 

7 kapitlet KOMMITTÉER

1§ Bildande och nedläggning av kommitté

Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Det behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

 

2§ Kommittéstyrelse

Ledningen för varje kommitté utövas av en kommittéstyrelse, bestående av ordförande och 2-6 övriga ledamöter. Kommittéstyrelse utses bland röstberätti­gade medlemmar.

 

Styrelsen utser en ordförande till varje kommitté. Den personen ansvarar för kommitténs sammansättning i samråd med styrelsen. Styrelsen kan utse en sina ledamöter att ingå i kommittéstyrelsen.

 

Föreningens styrelse har rätt att avsätta ledamot i kommittéstyrelse.

3§ Instruktion för kommittéstyrelse

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som kommittéstyrelsen har.

 

 

4§ Budget och verksamhetsplan för kommitté

Kommittéstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan som ska gälla under nästföljande verksamhetsår för kommittén. Budget och planen lämnas till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.