ÖRNSBERGS KANOTSÄLLSKAP FÖRENINGSSTADGAR

 

 

Fastställd 2024-02-22


 

Innehåll:

 

1 kapitlet  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Ändamål

2 §  Föreningens namn m.m.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

3 § Tillhörighet mm

4 §  Beslutande organ

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

6 §  Firmateckning

7 §  Stadgeändring

8 §  Tvist/skiljeklausul

9 § Upplösning av föreningen

2 kap FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1 §  Medlemskap

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

4 §  Utträde

5 §  Uteslutning m.m

6 § Medlemskapets upphörande

3 kapitlet ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

1 §  Tidpunkt och kallelse

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

3 §  Sammansättning och beslutförhet

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

5 §  Ärenden vid årsmötet

6 §  Valbarhet

7 §  Extra årsmöte

8 §  Beslut och omröstning

9 §  Ikraftträdande

4 kapitlet VALBEREDNINGEN

1§ Sammansättning och uppdrag

2 §  Åligganden

5 kapitlet REVISORER

1 §  Revisorer och revision

6 kapitlet STYRELSEN

1§ Sammansättning

2§ Styrelsens uppdrag

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

 

1 kapitlet  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §  Ändamål  

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).

Föreningen ska bedriva följande idrotter: kanot i alla dess former som finns inom Svenska

Kanotförbundet. Tyngdpunkten ligger på grenarna, långfärd och motion. Andra grenar/aktiviteter som bidrar till att förbättra kanotverksamheten ska även de ingå i föreningens verksamhet. Alla åldrar innefattas från ungdom till den äldsta veteranverksamheten.


 

2 §  Föreningens namn m.m.

 

Föreningens fullständiga namn är Örnsbergs kanotsällskap

Föreningens organisationsnummer är 802007-1406

Föreningen har sin hemort i Stockholms kommun.


 

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

 

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska kanotförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU Stockholm (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin hemort. Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i Stockholm specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF där föreningen har sin hemort.  Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut. Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar.


 

4 §  Beslutande organ  

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte

och styrelsen.


 

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.


 

6 §  Firmateckning  

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt.


 

7 §  Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.


 

8 §  Tvist/skiljeklausul

 

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.   Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.


 

9 § Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska kanotförbundet).


 

2 kap FÖRENINGENS MEDLEMMAR


 

1 §  Medlemskap

 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om

medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen samt om föreningen inte kan bereda medlemmen nödvändig introduktion för säker paddling, enligt styrelsens direktiv.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.


 

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

 

Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen, accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar, har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför, accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet, har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §, har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


 

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor  5 som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.  Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.  

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


 

4 §  Utträde

 

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.


 

5 §  Uteslutning m.m

 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. 

Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.


 

6 § Överklagande

 

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.


 

7 § Medlemskapets upphörande

 

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.


 

3 kapitlet ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE


 

1 §  Tidpunkt och kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.  

 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


 

3 §  Sammansättning och beslutförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen i rätt tid och under året fyller lägst 16 år samt ständig medlem och hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.


 

5 §  Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det

senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/ räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av

ett år;

d) en revisor och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte

styrelsens ledamöter inte heller kommittéledamöterna delta;

e) ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Den som väljs får inte stå på omval till styrelsen eller vara revisor;

f) beslut om val av ombud till SDF:s årsmöte (och eventuellt andra möten där

föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


 

6 §  Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.


 

7 §  Extra årsmöte

 

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.  9 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. 

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.


 

8 §  Beslut och omröstning  

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

 

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster. 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. 

Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


 

9 §  Ikraftträdande

 

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om

inte annat beslutas.


 

4 kapitlet VALBEREDNINGEN


 

1§ Sammansättning och uppdrag

 

Valberedningen ska bestå av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.


 

2 §  Åligganden

 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.  Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


 

5 kapitlet REVISORER


 

1 §  Revisorer och revision

 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som årsmötet utsett. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


 

6 kapitlet STYRELSEN


 

1§ Sammansättning

 

Styrelsen ska bestå av ordförande, 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. 

 

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  


 

2§ Styrelsens uppdrag

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

 

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

Det åligger styrelsen särskilt att se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, ansvara för och förvalta föreningens medel, fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och förbereda årsmöte. 

 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.  Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.  


 

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det. 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

 

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.


 

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.   

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.